Seven Summits, Klub Zdobywców Koron Ziemi, Korona Ziemi i Wulkanów Ziemi, Korona Wulkanów Ziemi, Volcanic Seven Summits, GOPR, PTTK, PTT, Polski Związek Alpinizmu, 7S, 7VS

Korona Świata - regulamin

Treść regulaminu

  
1. Z dniem 3 maja 2023 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Świata“ związana ze zdobywaniem najwyższych szczytów/punktów z każdego państwa świata, zgodnie
z obowiązującym wykazem i przeznaczona dla wszystkich wędrowców bez względu na narodowość.
2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu.
3. Uzupełnieniem potwierdzenia może być zapis GPS, skan dokumentu od organizacji turystycznej lub przewodnika z pieczęcią, kronika, dokumentacja filmowa, prezentacja itp.
4. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki turystycznej „KŚ“ i odznakI „KŚ“.
5. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznak „KŚ“ nie jest ograniczone czasowo. 

6. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
- popularna - 15 szczytów z pełnego wykazu (strona www),
- mała brązowa - kolejne 15 szczytów (razem 30),
- mała srebrna - kolejne 25 szczytów (razem 55),
- mała złota - kolejne 25 szczytów (razem 80),
- duża brązowa - kolejne 30 szczytów (razem 110),
- duża srebrna - kolejne 30 szczytów (razem 140),
- duża złota - kolejne 30 szczytów (razem 170),
- platynowa - komplet ~200 szczytów z wykazu.

7. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy:
- użyciu siły własnych mięśni,
- zachowaniu zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniu się do miejscowego prawa,
- posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i trudności dla danego szczytu oraz na własny koszt i ryzyko.
8. Kontakt, regulamin i informacje:
www: https://koronyziemi.pl,
tel. +48 736 015 996,
e-mail: kontakt@koronyziemi.pl
9. Adres dla przesyłek (potwierdzanie zdobycia odznak):
Klub Zdobywców Koron Ziemi,
43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 40, skrytka pocztowa 105
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu Klubu Zdobywców Koron Ziemi. 

Serdecznie zapraszamy do stania się Zdobywcą Korony Świata!

ciąg dalszy


(En
CRITERIA FOR EARNING THE "WORLD’S HIGH POINTS" BADGES
1. The confirmation of reaching the summit is a photograph
of the tourist taken in a characteristic place.
2. The confirmation can be supplemented by a GPS record, a scan of a document from a tourist organisation or guide with a stamp, a chronicle, film documentation, presentation, etc.
3. The peaks summited before the date of the creation
of the World’s Peaks Passport are recognized.
4. Acquiring of the badges is not limited in time.
5. Individual categories of badges are obtained according
to the following rules:
- "let’s start!"- for reaching 15 peaks from the complete list,
- small brown - for reaching the next 15 peaks (30),
- small silver - for reaching the next 25 peaks (55),
- small gold - the next 25 peaks from the list (80),
- large brown - the next 30 peaks (110),
- large silver - the next 30 peaks (140),
- large gold - the next 30 peaks (170),
- platinum - for reaching all of the ~200 peaks from the list.
6. Conquering individual peaks requires:
- using your own muscle strength,
- following the rules of safe hiking in the mountains,
- obeying the local law,
- good health and condition, appropriate clothing and equipment adapted to the weather conditions and difficulties for a given peak, and going at your own expense and risk.
7. Current - complete regulations, verification, information:
http://koronyziemi.pl, e-mail: kontakt@koronyziemi.pl
8. Shipping address (confirmation of badges):
Klub Zdobywców Koron Ziemi, Poland,
43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 40, skrytka pocztowa 105

(De)
WANDERABZEICHEN „GIPFEL DER WELT“ - REGELN
1. Als Bestätigung für das Erreichen des Gipfels wird ein Foto eines Touristen akzeptiert, das an einem charakteristischen Ort aufgenommen wurde.
2. Die Bestätigung kann durch einen Reiseführer, eine GPS-Aufzeichnung, eine Chronik, eine Filmdokumentation, eine Präsentation usw. ergänzt werden.
3. Alle Gipfel, die vor dem Ausgabe-Datum des
Stempelbuches bestiegen wurden, werden anerkannt.
4. Der Erwerb des Wanderabzeichens ist zeitlich nicht
begrenzt.
5. Die Vergabe des Wanderabzeichens jeder Kategorie
erfolgt nach folgender Regel:
- „Zum Einstieg“- besteigen von 15 Gipfeln aus der vollen liste,
- kleines Bronze - besteigen der nächsten 15 Gipfel (30),
- kleines Silber - besteigen der nächsten 25 Gipfel (55),
- kleines Gold - besteigen der nächsten 25 Gipfel (80),
- großes Bronze - besteigen der nächsten 30 Gipfel (110),
- großes Silber - besteigen der nächsten 30 Gipfel (140),
- großes Gold - besteigen der nächsten 30 Gipfel (170),
- Platin - alle ~200 Gipfel aus der Liste.
6. Die Eroberung einzelner Gipfel erfolgt mit:
- dem Einsatz der eigenen Muskelkraft,
- der Einhaltung der Regeln für sicheres Wandern im Gebirge,
- der Einhaltung der örtlichen Gesetze,
- guter Gesundheit und Kondition, angemessener Kleidung und Ausrüstung und auf eigene Kosten und eigenes Risiko.
7. Aktuelles - vollständige, aktualisierte Regeln, Überprüfung:
http://koronyziemi.pl, e-mail: kontakt@koronyziemi.pl
8. Lieferadresse (Bestätigung der Wanderabzeichensvergabe):
Klub Zdobywców Koron Ziemi, Polen,
43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 40, skrytka pocztowa 105 

© Copyright Klub Zdobywców Koron Ziemi & CS & RK 2023, 2024 - All Rights Reserved, Image License: iStock, Shutterstock, RK

Best AI Website Creator